Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden consumenten
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van She Sells zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34226706
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden zoals vermeld op de internetsite, aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 She Sells behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van She Sells worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door She Sells ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.6 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door She Sells is ingestemd.
1.7 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij She Sells telefonisch, e-mail dan wel op een andere wijze, door middel van koop op afstand een product aanschaft.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door She Sells. She Sells is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt She Sells dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.2. Indien uw bestelling geaccepteerd wordt, verplicht u zich daarmee om de betaling binnen 14 dagen te voldoen. Indien She Sells uw betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangt, krijgt u een herinnering toegestuurd. She Sells houdt zich het recht voor om bij een betalingsherinnering meerkosten in rekening te brengen

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van She Sells zijn vrijblijvend en She Sells behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's [inclusief] BTW en exclusief verzendkosten

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen uitgezonderd de tijdschriften en sieraden kan je binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld, verminderd met de verzendkosten terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij She Sells worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De retour verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 3 dagen melden per e-mail aan She Sells onder vermelding van het factuurnummer, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. She Sells heeft de keus om het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt She Sells zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. She Sells neemt in dit uitzonderlijke geval de retour verzendkosten voor haar rekening na beoordeling van de retour gezonden producten.
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@shesells.nl zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail naast je naam ook het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen en zend ze binnen 7 dagen na ontvangst retour.
Wij zullen de geretourneerde zending beoordelen en indien van toepassing uw betaling, verminderd met de verzendkosten terugstorten.Wij accepteren geen retourzendingen onder rembours.

5. Betalingen
5.1 Betaling van het volledig verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door She Sells bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien She Sells haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van She Sells om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is She Sells gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door She Sells

6. Levering
6.1 De door She Sells opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan She Sells verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u She Sells daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft She Sells de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan She Sells te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is en de originele verpakking onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en She Sells (dan wel door Koper ingeschakelde derden), is She Sells niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van She Sells .
9.2 De administratie van She Sells geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Koper in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft She Sells in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat She Sells gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan She Sells kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met She Sells in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door She Sells vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 She Sells is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

ALGEMENE VERKOOP– EN LEVERINGSVOORWAARDEN  ZAKELIJKE KOPERS


1        Algemeen
1.1        Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
            Verkoper:   De firma She Sells.
            Zakelijke Koper:    De wederpartij,  handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die goederen afneemt bij She Sells.
1.2        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeenkomsten die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3        Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.
Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper.

2        Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand doordat Verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Koper.
Getoonde of verstrekte modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Als Koper aan Verkoper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3        Prijs
       Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4        Intellectuele eigendom
4.1        Alle door Verkoper vervaardigde of aangepaste modellen, plannen, documenten en werktuigen en de hierop betrekking hebbende technische informatie en “know-how” blijven haar eigendom, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Koper. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Koper, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Verkoper verstrekt zijn.
4.2        Koper vrijwaart Verkoper voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5        Fabricage en toegestane afwijkingen
       De toegestane afwijkingen voor  gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor de gespecificeerde soort benodigdheden, de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen.

6        Levering
6.1        Levering vindt plaats af fabriek.
6.2        De met Verkoper overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden.
6.3        Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.
Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
Door omstandigheden bij onderaannemers kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen  van maximaal 2%  minder, of 2% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van verkoper

8        Vervoer en vervoerder; waarneming
       Indien door Verkoper ” franco” wordt geleverd of Verkoper zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar Koper,  zal Koper steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen 48 uur schriftelijk bij Verkoper reclameren.

9        Eigendomsvoorbehoud
9.1        Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper:
- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
- voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
Koper is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen.
9.4        Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.


10        Betalingsvoorwaarden
10.1        Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling bij aflevering producten.
10.2        Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.
10.3        Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.        een betalingstermijn is overschreden;
b.        Koper failliet is, of in surseance is;
c.        de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d.        de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
10.4        Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer  de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
10.5                De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
10.6          Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
10.7        Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper aan Verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
10.9        Indien Verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Koper.

11        Ontbinding
11.1        Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht vloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
11.2        Indien de Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.3        Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in –
en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingdoor toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.

12        Reclames, klachten
12.1        Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
12.2        Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
12.3        Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
12.4        Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de  afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.


13        Garantie
13.1        Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na het aan de dag treden ervan door Koper aan Verkoper te worden gemeld, onder de opgave van de aard van het gebrek alsmede de omstandigheden, waaronder het gebrek zich heeft geopenbaard. Verkoper zal dan kiezen of zij de zaken herstelt of dat zij de defecte zaken  vervangt. Zulks zonder enige verdere verplichting tot schadevergoeding.
13.2        De aanspraken van Koper op garantie vervallen indien:
       -sprake is van gewone slijtage van het materiaal
       -sprake is van gebreken, veroorzaakt door zaken of nalatigheid van anderen dan Verkoper
       -de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet of onvoldoende zijn opgevolgd
-sprake is van reparatiepogingen van Koper die niet eerst schriftelijk zijn goedgekeurd door Verkoper
-sprake is van schade aan het materiaal als gevolg van het nemen van andere proeven en testen dan de normale onderzoeksactiviteiten die gebruikelijk zijn volgens de regels van het vak, voor gebruik.
13.3        Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie of ingevolge reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Verkoper.

14        Aansprakelijkheid
14.1        Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
14.2a        Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.
14.2b        Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk  of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
14.2c        Voor schade veroorzaakt door opzet of schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.
14.2d        De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden,  indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.

15        Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing bij eventuele geschillen.